We bouwen in Utrecht aan het spoor, welke uitdagingen komen hierbij kijken?

Het project Kruisvaartkade is een nieuw woongebied in het hart van Utrecht, gelegen tussen de treinstations Utrecht centraal en Utrecht Vaartsche Rijn. Het gebied sluit aan op het stationsgebied ten noorden van de locatie, de Dichterswijk ten westen en de historische binnenstad ten oosten van de locatie. Het nieuwe gebied van c.a. 600 woningen bestaat uit kleine tot grote appartementen tot grondgebonden woningen. De Kruisvaartkade biedt urban, gezond en duurzaam wonen voor iedereen. Groen staat voorop in dit eigentijdse woongebied. Het draait vooral om gezond en duurzaam wonen met een blik op de toekomst. We zetten hoog in op vergroening- en duurzaamheidsambities. Toch hebben we door de bijzondere bouwlocatie ook te maken met een aantal uitdagingen. Hieronder de uitdagingen binnen dit project op een rijtje:

#Uitdaging 1: Treinspoor

Een deel van de problemen komen voort uit nabijheid van het treinspoor, waar hogere gebouwen met industriële en stoere architectuur komen. Bouwen naast het spoor heeft op verschillende manieren invloed op de woonkwaliteit, waaronder trillingen, geluid en veiligheid.

Trillingen

Door de steenkolentreinen die over het spoor rijden worden trillingen veroorzaakt. Via de grond worden de trillingen overgedragen aan de funderingen van de gebouwen. Om te voldoen aan de richtlijnen voor de maximale hoeveelheid trillingen worden complexe constructie berekeningen opgesteld en moeten maatregelen genomen worden zodat de gebouwen voldoen aan de richtlijnen.

Geluidsoverlast

Een deel van de gevels zijn geluid belast, daarom is hier in de ontwerpfase al rekening mee gehouden. Met maatregelen zoals inpandige loggia’s is het toch mogelijk om op deze plek woningen te realiseren met een hoge mate van comfort.

Veiligheid treinspoor

Door het treinspoor dient er naast trillingen en geluid ook nog rekening gehouden te worden met explosiegevaar. In het geval dat er een botsing plaats vindt met een trein met chemische of brandbare stoffen aan boord, de kans dat dit gebeurt is heel klein. Toch moeten we overal rekening mee houden. De bewoners zullen in zo’n geval veilig weg moeten komen. Om deze reden zijn de vluchtwegen over de galerij voorzien van dichte hekwerken en leiden alle vluchtwegen in de tegenovergestelde richting van het spoor.

De bouwplaats

Omdat de locatie zich bevindt tussen twee treinstations en langs een busbaan zijn er veel randzaken die invloed hebben op de bouwmethodiek en uitvoering. 

Tekst gaat verder onder de afbeelding

#Uitdaging 2: Beeldkwaliteitsplan

Het beeldkwaliteit plan van de bouwblokken is samen met de gemeente en de klankbordgroep opgesteld. Het Q-team (quality team) toetst of de bouwblokken voldoen aan het beeldkwaliteitsplan. Hierbij zijn we continu op zoek naar het best haalbare scenario, door een gebouw te ontwikkelen dat technisch in orde is en binnen het bouwbudget blijft.

#Uitdaging 3: Bouwrijp maken

Op het terrein zijn veel oude funderingen, betonnen kadermuren en resten van betonconstructies, deze moeten gesloopt worden voor de start van de bouw. Bij het slopen van de kademuren dient de aannemer rekening te houden met het gevolg van vallend beton (goven) op de woonboten aan de overzijde van de kruisvaart.

Bovendien zijn de toegestane geluid belaste dagen vanuit de vergunning verbruikt.  Dat komt doordat er meer beton is dan van tevoren is ingeschat en sloopwerkzaamheden later op de dag starten en eerder moeten stoppen zodat de thuiswerkende buurtbewoners minder overlast ervaren.

 Hiervoor wordt met civiele adviseurs samengewerkt om een passende oplossing te vinden die het minste overlast veroorzaakt.

Projectontwikkeling bij Objectum

In dichtbevolkte stedelijke gebieden heb je te maken met veel mensen op een kleine stuk grond. Hoe maak je wonen en werken aangenaam binnen deze kaders? Gestapelde bouw is vaak een logische keuze door gebrek aan ruimte. Kennis over Healthy Urban Living is hierbij van essentieel belang. Hoe ga je om met stikstof productie en warmte stress? En hoe organiseer je innovatieve mobiliteitsscenario’s en verkeersbewegingen? Duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen, energietransitie en vooruitlopen op maatschappelijke ontwikkelingen – het zijn allemaal thema’s waar wij in onze projecten in stedelijke gebieden het hoofd bieden om tot een weloverwogen ontwikkelingsadvies te komen.